privacyverklaring

Privacy-verklaring vzw Paochiezaal Watou

Contact

Als Parochiezaal Watou vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy-verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Parochiezaal Watou vzw

Blauwhuisstraat 5

8978 Watou

info@parochiezaalwatou.be

Telefoon : 0495/51.93.75

Contactpersoon : Patrick Masson, Voorzitter

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Parochiezaal Watou vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doelen en rechtsgronden :

* om onze zaal te kunnen huren en gebruiken en voor de facturatie; (uitvoering overeenkomst)

• om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten; (uitvoering overeenkomst)

• het versturen van uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

* het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken :

• persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email;

• identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer;

* persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, opleiding, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk drie jaar na laatste deelname.

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

• het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen;

* het verzorgen van onze boekhouding.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Parochiezaal Watou vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk vijf jaar na laatste deelname.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit document staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Parochiezaal Watou vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.